Tietosuojaseloste

Merituuli Huvilat Oy, REKISTERISELOSTE

Laadittu 22.5.2018

1. Rekisterinpitäjä
Merituuli Huvilat Oy
Y-tunnus 0961389-0
Rauhankatu 15, 20100 Turku

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/ tai yhteyshenkilö
Kimmo Lappalainen
0400532815
kimmo.lappalainen@merituuli.com

3. Rekisterin nimi

Merituuli Huvilat Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 Rekisteriä käytetään asiakasyhteydenpidon, asiakassuhteen hoitamiseen ja viestintään. Tietoja voidaan myös käyttää tilastollisiin ja palvelujen kehittämistarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilötietojen käsittely perustuu asiakkuus- tai sopimussuhteeseen, muuhun oikeutettuun perusteeseen tai rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen. Henkilötietoja voidaan käsitellä sopimus- tai lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseen sekä yhteydenpitoon rekisteröidyn ja muun sopimussuhteen hoitamiseksi tarpeellisen tahon kanssa, uutiskirjeiden lähettämiseen, tiedottamiseen, tuotteiden ja palveluiden markkinointiin sekä markkina-analyysien tekemiseen ja toiminnan kehittämiseen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot kerätään pääasiassa henkilöltä itseltään. Tiedot saadaan Merituuli Huvilat Oy:n verkkosivuilta. Muita tietolähteitä ovat erilaiset asiakaskontaktit, kuten messut, henkilökohtainen myyntityö,
kilpailut jne. Henkilöä informoidaan tietoja kysyttäessä aina erikseen yhteystietojen mahdollisesta käytöstä markkinointitarkoituksiin.
Seuraamme myös evästeitä ja vierailusi verkkosivuillamme jättää jäljen, IP- osoitteen. Henkilötietoja voidaan ostaa kertaluonteiseen markkinointikäyttöön myös ulkopuolisista rekistereistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja luovutetaan kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa muun muassa rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneiden (mm. jälleenmyyntiedustajat)
sellaisiin markkinointitarkoituksiin, jotka tukevat rekisterin käyttötarkoitusta, sekä kohdennetun ja kiinnostavan sisällön tuottamista rekisteröidyille. Yhteistyökumppaneilla ei ole oikeutta
luovuttaa saamiaan tietoja edelleen.

 8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole rekisterinpitäjän palvelujen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

9. Rekisterin suojauksen perusteet

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja hävitetään kun se on saatettu sähköiseen muotoon. Tiedot tallennetaan suojattuun tietokantaa, mihin ei ole pääsyä ulkopuolisilla. Tallennettuja tietoja, ylläpitotunnuksia ja muita verkkosivun turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta joiden työnkuvaan se kuuluu. Kaikilla tietojen käsittelyyn osallistuvilla työntekijöillä on salassapitovelvollisuus. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla. Henkilöllä on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti saada tieto henkilötietojensa käsittelystä, sekä oikeus pyytää rekistereistämme henkilötietonsa nähtäväksi. Henkilöllä on oikeus vaatia virheellisen tai epätarkan tiedon oikaisua tai henkilötietojen poistamista rekistereistämme. Lisäksi on oikeus peruuttaa suostumus ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin, kuin henkilötiedot käsittely perustuu suostumukseen ja vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.